Kommunikation

comunicazione

Under projektet Learning for living together fanns det flera möjligheter för parterna att diskutera de specifika erfarenheterna från varje land som är involverad. Train the trainer föreläsningar hölls i länderna för att främja aktiviteter som syftar till att öka integrationen av migranter. Framförallt hölls kommunikation och spridningsaktiviteter.

  1. Transnationella möten
  2. Train the trainer events
  3. Spridningsevenemang
  4. Pressmeddelande

Klicka på titlarna eller scrolla ner på sidan.

comunicazione

Transnationella möten

Detta avsnitt innehåller information om de sex transnationella projektmötena som hölls under projektets gång.

MÖTE 1 Newry, Storbritannien 9-10 november 2017

Kick off-mötet partners diskuterade projekthanteringsaspekter, alla projektens intellektuella resultat och planeringsaktiviteter under den följande sexmånadersperioden

MÖTE 2 Riga, Lettland 1– 2 mars 2018

Vid detta möte diskuterade partner den senaste tekniken för filmaktiviteter med migranter i partnerländerna och även presentation av strukturen för utbildningen om social integration och mångfald som ska utvecklas

MÖTE 3 Avellino, Italien 26-27 september 2018

Under detta möte diskuterade partners utvecklingen av utbildningsmodulerna och filmandet av god praxis i partnerländerna. Projektwebbplatsen granskades också och forum föreslogs för train the trainer deltagarna.

MÖTE 4 Stockholm, Sverige 11-12 mars 2019

Detta möte var ett viktigt ögonblick för att se över den senaste tekniken för utbildning och pilotaktiviteter i varje partnerland. Spridningsaktiviteter planerades för att ytterligare sprida information om projektaktiviteter

MÖTE 5 Dundalk, Irland 16-17 maj 2019

Vid detta möte presenterade partners resultaten av de olika spridningsevenemangen som hölls i respektive land och de uppföljningsaktiviteter som genomfördes

MÖTE 6 Belfast, Storbritannien 29-30 augusti 2019

Under det sista mötet utvärderade partnerna hur de kan fortsätta underhålla projektaktiviteter efter projektets slut. De är alla angelägna om att fortsätta LLT-projektverksamheten på något sätt och tänker fortsätta arbeta tillsammans.

comunicazione

Train the trainer events

Det här avsnittet innehåller några foton av train the trainer evenemanget

Trainer evenemanget som hölls på Southern Regional College på Newry Campus, Nordirland den 26 - 30 november 2018

23 personer deltog i kursen Social integration och mångfald och sedan i kursen Train-the-Trainer för att få verktygen för att leverera kursen i sina egna länder

comunicazione

Spridningsevenemang

Det här avsnittet innehåller information om spridningsevenemang som hålls i varje partnerland

Storbritanien

SRC höll 2 spridningsevenemang och 64 personer deltog.
Alla deltagare rankade händelserna mycket högt och kommenterade bristen på tillgänglighet av kvalitet och gratis resurser. Den utvecklade kursen fick mycket höga betyg liksom inverkan av filmerna i den

Irland

DkIT höll fyra spridningsevenemang med 290 personer som deltog.
Resultatet blev en enorm efterfrågan på att hela eller delar av utbildningen skulle levereras i skolor, samhällsgrupper, till kommunfullmäktiges personal, till affärsgrupper och inom DKIT själv. ett stöd till personal och frivilliga från Dundalk Migrant Center och Culture Connect att träna för att leverera kursen.

Italien

CONFORM höll deras evenemang i Benevento, som var med i de italienska filmstudierna för att lyfta fram god praxis inom integration.
De många deltagarna i evenemanget ansåg projektets aktiviteter och produktioner vara av hög kvalitet och mycket användbara.

Sverige

MA höll ett evenemang i Linköping som 205 personer deltog i. Sedan dess har MA publicerat artiklar om projektet och främjat resurserna till alla skolor i kommunen.

Lettland

RIC höll tre evenemang över hela Riga för att sprida projektresultaten. 73 personer deltog.
Deltagarna inspirerades av det holistiska tillvägagångssättet i materialet för att ta itu med komplexiteten och utmaningarna i integration och migration och kände en fördel var möjligheten att använda hela kursen eller bara delar av den efter behov.

comunicazione

Pressmeddelande

Det här avsnittet innehåller den nyhetspublicitet som gavs till projektaktiviteterna

Sverige- kommuntidning

Artikel i kommuntidningen Lärorik (Sverige) om projektet och konferensen som publicerades i maj 2019 och delades ut till 5 000 personer

Irland- Tidningen Argus

Här kan du se lite pressomslag om DkIT-pilotaktiviteter publicerade 18 december 2018 i tidningen Argus som distribueras i Dundalk-regionen.