Projektet är baserat på syftet i vuxenutbildningen inom ERASMUS+ ”för att utveckla innovativt arbetssätt och göra intensiv spridning och nyttjande av resultaten i att stötta, utöka och utveckla utbildares kompetenser”.Projektet kommer att utveckla vuxenutbildares kompetenser inom både bildning/utbildning förvaltning utbildningscentra och längre fram utbildningsinstitutioner för att hantera heterogena elevgrupper som kommer att ha nytta av ny teknologi och undervisningsresultat.

Projektet försöker också att rikta sig mot Erasmus+ övergripande princip ”inkluderande utbildning, fortbildning och ungdom” genom att försöka tillhandahålla en kritisk insikt i att verka för jämställdhet och inkludering för att utveckla handledare att rikta sig mot mångfald och integration i både formella och informella överlämningar till elever som är inhemska, migranter, flyktingar och asylsökande.

Detta bekräftar också prioriteringen av Parisdeklarationen. Detta projekt verkar i slutänden för inkluderande utbildning och fortbildning som befrämjar respekt och ömsesidig förståelse inom det lokala samhället.

SYFTE

  • Att samarbeta med 6 olika länders partnerorganisationer från Storbritannien, Irland, Italien, Litauen och Sverige som besitter expertis kring vuxenutbildning för migranter/flyktingar/ asylsökande/samhällen genom att utveckla, testa, anpassa och stötta anpassningen med både innovativt material och praktiskt tillämpning;
  • Att utveckla innovativt material för vuxenlärare/praktiker som initialt kommer att levereras till 25 vuxenlärare genom en transnationell fortbildningskurs baserad på social inkludering och mångfald.
  • Efter detta kommer de 25 lärarna att pilottesta materialet med 100 vuxenelever under projektets livstid, ge fortlöpande återkoppling på fördelarna med materialet och nödvändiga förändringar;
  • Att slutligen utveckla en kurs på distans om social inkludering och mångfald på 16 timmar. Den inkluderar en pedagogisk handbok med tillhörande material som filmdokumentärer, poddsändningar och verkliga fallstudier (med flyktingar, ekonomiska migranter, asylsökande) för vuxenelever och deras lärare.
  • Att bygga nya stödnätverk för varje partnerorganisation och deras lärare för att utveckla deras utsträckning, kapacitet och kunskapsbas för framtida samarbeten och internationalisering.
  • Att dela resultat med bredare nätverk inom varje partnerland som ökar sin kapacitet att tackla rasism inom sitt eget land.