Projekts ir vērsts uz ERASMUS+ programmas Pieaugušo izglītības sadaļas mērķi – izstrādāt inovatīvus rezultātus un uzņemties intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitāšu īstenošanu, tādējādi sekmējot izglītotāju kompetenču paplašināšanu un attīstību.
Līdztekus tam projekts sasaucas ar Erasmus+ programmas horizontālo prioritāti „Iekļaujoša izglītība, apmācība un jaunatne “, jo tas cenšas rast risinājumus vienlīdzības un iekļaušanas sekmēšanai, strādājot ar izglītotājiem, kuru mērķauditorija ir vietējās kopienas, migranti, bēgļi un patvēruma meklētāji un kuri sava darbā formālā un neformālā ceļā runā par daudzveidības un integrācijas jautājumiem. Līdz ar to projektā plānotais sasaucas arī ar Parīzes deklarācijā noteikto.
Projekts vistiešākajā veidā veicina iekļaujošos izglītību vietējās kopienās, veicinot cieņas un savstarpējās sapratnes kultūru.

MĒRĶI

  • Īstenot projektu, sadarbojoties 6 partnergorganizācijām no Lielbritānijas, Latvijas, Itālijas, Zviedrijas un Īrijas, kuriem ir praktiska pieredze pieaugušo izglītības programmu īstenošana migrantiem, bēgļiem, patvēruma meklētājiem un kopienu aktīvistiem, lai izstrādātu, testētu, adaptētu un iekļautu savā darbā inovatīvus materiālus un prakses;
  • Izstrādāt inovatīvus apmācības materiālus pieaugušo izglītotājiem/praktiķiem, kas tiks aprobēti 25 pieaugušo izglītotāju grupa starptautisko apmācību par sociālo iekļaušanu un daudzveidību ietvaros;
  • 25 pieaugušo izglītotāji projekta īstenošanas laikā pilotēs izstrādātos materiālus, iesaistot 100 pieaugušos un sniedzot nepārtrauktu atgriezenisko saiti par materiālu priekšrocībām un nepieciešamajiem uzlabojumiem;
  • Izstrādāt tiešsaistē pieejamu 16 stundu izglītības programmu par sociālās iekļaušanas un daudzveidības jautājumiem, kas sevī ietver rokasgrāmatu pieaugušo izglītotājiem un metodiskos materiālus ( t.sk. dokumentālās filmas, podkastus, kā arī migrantu, bēgļu un patvēruma meklētāju dzīvesstāstus);
  • Radīt jaunus atbalsta tīklus partnerorganizācijām un to izglītotājiem, lai uzlabotu kompetences un kapacitāti turpmākai sadarbībai, kā arī internacionalizācijai;
  • Izplatīt rezultātus ar sadarbības tīklu starpniecību katrā no partnervalstīm, stiprinot iesaistīto pušu spējas cīnīties ar rasismu katrā no valstīm.