Biedrība “Radošās iniciatīvas centrs” ir dibināta 2007. gadā, lai iedrošinātu cilvēkus izkopt savu radošumu un motivētu viņus personīgai izaugsmei, kā arī radošai iniciatīvai. RIC tika dibināts ar mērķi veicināt sociālo integrāciju, un biedrība sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanos vietējā kopienā. Šobrīd RIC ir sabiedrīskā labuma organizācija, kas strādā labdarības, pilsoniskās sabiedrības attīstības, labklājības, izglītības un atstumtības riskam pakļauto kopienu jomā. RIC aktīvi strādā ar sociālā riska grupām, ieskaitot migrantu kopienas, un pēdējo gadu laikā tā aktivitātes koncentrējās uz izglītojošām aktivitātēm ģimenēm ar zemiem ienākumiem, kā arī riska ģimenēm.

RIC darbojies pieaugušo izglītības (un pieaugušo izglītotāju apmācības) jomā kopš tā dibināšanas 2007.gadā. RIC izglītojošās aktivitātes tiek nodrošinātās dažādās valodās, līdz ar to tās pieejamas dažādu etnisko grupu pārstāvjiem. Izglītojošo aktivitāšu laikā valodas barjera pazūd un mākslinieciskā pašizpausme kļūst par pamatvalodu kopīgajā radošajā procesā. Radošums mūsu gadījumā ir spēcīgs instruments indivīdu veiksmīgai integrācijai.

Organizācija ir aktīva sociālās iekļaušanas un integrācijas jomā. Tā nodrošina daudzveidīgas aktivitātes dažādām mērķa grupām – riska grupas ģimenēm, jauniešiem, personām ar invaliditāti – izmantojot radošās metodes. Aktivitātes veicina indivīdu pašapziņu un pašpaļāvību, kā arī nodrošina viņus ar praktiskām, nodarbinātību veicinošām prasmēm. RIC arī apmācījis sociālos darbiniekus mākslas terapijas metožu izmantošanai indivīdu iespēju veicināšanai.